آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی محاسبه احتمال توزیع یکنواخت پیوسته
.
 

فیلم آموزشی محاسبه احتمال توزیع یکنواخت پیوسته

در این فیلم با ارائه یک مثال روش محاسبه احتمال توزیع یکنواخت پیوسته را توضیح می دهیم.

دانلود فیلم آموزشی توزیع یکنواخت گسسته و توزیع یکنواخت پیوسته


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir