آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار spss روش اول.
.
 

دانلود فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار spss روش اول


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار  spss روش اول
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار  spss روش اول
در این فیلم آموزشی نحوه ی محاسبه آمار توصیفی توضیح داده می شود و نتایج و خروجی حاصل به صورت کامل توضیح داده شده است و همچنین نحوه اصلاح ساختار جدول خروجی بیان می شود .

مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir