آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزش ریاضی فیلم آموزشی یک جمله ای و چند جمله ای قسمت چهارم
.
 

فیلم آموزشی یک جمله ای و چند جمله ای قسمت چهارم

در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .
تقسیم چند جمله ای ها و حل مثالی در مورد آن


مجله اینترنتی آموزش ریاضی و احتمال
http://amar.ibep.ir