آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزش ریاضی فیلم آموزشی یک جمله ای و چند جمله ای قسمت سوم
.
 

فیلم آموزشی یک جمله ای و چند جمله ای قسمت سوم

در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .
ضرب و تقسیم چند جمله ای ها


مجله اینترنتی آموزش ریاضی و احتمال
http://amar.ibep.ir