آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی توزیع دو جمله ای منفی، توزیع زمان انتظار یا توزیع پاسگال قسمت اول
.
 

فیلم آموزشی توزیع دو جمله ای منفی، توزیع زمان انتظار یا توزیع پاسگال قسمت اول

دانلود فیلم آموزشی توزیع دو جمله ای منفی و هندسی


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir