آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزش ریاضی فیلم آموزشی یک جمله ای و چند جمله ای قسمت دوم
.
 

فیلم آموزشی یک جمله ای و چند جمله ای قسمت دوم

در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .
چند جمله ای چیست؟
درجه چند جمله ای نسبت به یک متغیر
درجه چند جمله ای نسبت به چند متغیر
مرتب کردن چند جمله ای
شکل متعارف جند جمله ای
چنذ مثال در مورد چمع و ضرب چند جمله ای ها


مجله اینترنتی آموزش ریاضی و احتمال
http://amar.ibep.ir