آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزش ریاضی فیلم آموزشی یک جمله ای و چند جمله ای قسمت اول
.
 

فیلم آموزشی یک جمله ای و چند جمله ای قسمت اول

در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .
یک جمله ای چیست؟
درجه یک جمله ای با یک متغیر
درجه یک جمله ای با چند متغیر
جمله های متشابه
جمع و تفریق یک جمله ای ها
ضرب و تقسیم یک جمله ای ها


مجله اینترنتی آموزش ریاضی و احتمال
http://amar.ibep.ir