آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی حل مثالی در مورد محاسبه میانگین به روش غیر مستقیم و کد گذاری
.
 

فیلم آموزشی حل مثالی در مورد محاسبه میانگین به روش غیر مستقیم و کد گذاری


دانلود فیلم آموزشی توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده


بازگشت به صفحه
آمار و کاربرد آمار
فیلم های آموزشی آمار و احتمال و نرم افزارهای آماری
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir