آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده .
.
 

دانلود فیلم آموزشی توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی   توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده
در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .
محاسبه میانگین در جدول فراوانی
محاسبه میانگین به روش کد گذاری
محاسبه چندک ها در جدول فراوانی
محاسبه چارک ها در جدول فراوانی
محاسبه میانه در جدول فراوانی
محاسبه دهک ها در جدول فراوانی
محاسبه صدک ها در جدول فراوانی
محاسبه انحراف متوسط از میانگین در جدول فراوانی
محاسبه واریانس در جدول فراوانی
محاسبه واریانس به روش تغیر متغیر یا کد گذاری
تصحیح واریانس شپارد
محاسبه میانگین کل چند جامعه آماری
محاسبه واریانس کل چند جامعه آماری
کاربرد انحراف معیار
قضیه چی بی شف
چولگی و انحراف از قرینگی
مفهوم چولکی
انواع چولگی
تفسیر قدر مطلق ضریب چولگی
روش های محاسبه ضریب چولگی
ضریب چولگی گشتاوری
ضریب چولگی پیرسون
ضریب چولگی چندکی
ضریب چولگی چارکی
ضریب چولگی صدکی
کشیدگی
انواع کشیدگی
تفسیر قدر مطلق ضریب کشیدگی
محاسبه ضریب کشیدگی
ضریب کشیدگی گشتاوری
ضریب گشیدگی چندکی
محاسبه شاخص ها در جدول با حدود باز

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir