آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی طبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه آماری .
.
 

دانلود فیلم آموزشی طبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه آماری


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی   طبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه آماری
در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .
طبقه بندی مشاهدات
جدول فراوانی
روش ساختن جدول فراوانی
فاصله طبقات
تعیین تعداد طبقات
حدود طبقات
طبقات پیوسته
طبقات گسسته
پیوسته کردن طبقات
روش طبقه بندی با تقریب
نماینده طبقات، مرکز طبقات، متوسط طبقات
توزیع فراوانی نسبی
درصد فراوانی نسبی
فراوانی تجمعی
فراوانی تجمعی نسبی
طبقه بندی مشاهدات ناپیوسته (گسسته)
نمایش هندسی مشاهدات
انواع نمودارهای آماری
هیستوگرام، بافت نگار، نمودار مستطیلی
نمودار چند ضلعی
نمودار فراوانی تجمعی
تحلیل اکتشافی داده ها
نمودار شاخه و برگ
نمودار جعبه ای
نمودارهای کیفی (وصفی)
نمودار ستونی یا میله ای
نمودار دایره ای
نمودار پارتو

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir