آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی محاسبه واریانس متغیر تصادفی گسسته
.
 

فیلم آموزشی محاسبه واریانس متغیر تصادفی گسسته

در این فیلم با ارائه یک مثال نحوه محاسبه واریانس متغیر تصادفی گسسته را توضیح می دهیم.

دانلود فیلم آموزشی امید ریاضی و واریانس متغیر تصادفی


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir