آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده .
.
 

دانلود فیلم آموزشی مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی   مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده
در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .
عملکرد جمع و خواص آن
شاخصهای مرکزی
میانگین حسابی
خواص میانگین
میانگین پیراسته
میانگین وینزوری
میانگین وزنی
میانگین هارمونیک
میانگین هندسی
میانه
مد
چندک ها
چارک ها
دهک ها
صدک ها
شاخصهای پراکندگی
دامنه تغیرات
دامنه میان چارکی نیم دامنه
انحراف چارکی
انحراف متوسط از میانگین
واریانس
انحراف معیار
خواص واریانس و انحراف معیار
نیمه واریانس
ضریب تغیرات ضریب پراکندگی
کاربرد ضریب پراکندگی
به همراه حل مثال های متنوع

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir