آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی توزیع نمایی چیست؟ .
.
 

دانلود فیلم آموزشی توزیع نمایی چیست؟


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی    توزیع نمایی چیست؟
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی    توزیع نمایی چیست؟
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی    توزیع نمایی چیست؟
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی    توزیع نمایی چیست؟
در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .
تابع چگالی توزیع نمایی
نمایشی دیگر برای تابع چگالی تزیع نمایی
میانگین و اریانس توریع نمایی
رابطه توزیع نمایی و توزیع پواسون
خاصیت بی حافظه بودن توزیع نمایی چیست
حل چند مثال

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir