آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی توزیع فوق هندسی چیست؟ .
.
 

دانلود فیلم آموزشی توزیع فوق هندسی چیست؟


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی  توزیع فوق هندسی  چیست؟
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی  توزیع فوق هندسی  چیست؟
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی  توزیع فوق هندسی  چیست؟
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی  توزیع فوق هندسی  چیست؟
در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .
توزیع فوق هندسی چیست؟
تفاوت توزیع فوق هندسی و توزیع دوجمله ای
تابع احتمال توزیع فوق هندسی
میانگین و واریانس توزیع فوق هندسی
تقریب توزیع فوق هندسی به وسیله توزیع دو جمله ای
حل چند مثال

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir