آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی تقریب توزیع فوق هندسی به وسیله ی توزیع دو جمله ای
.
 

فیلم آموزشی تقریب توزیع فوق هندسی به وسیله ی توزیع دو جمله ای

در این فیلم با ارائه یک مثال تقریب توزیع فوق هندسی به وسیله ی توزیع دو جمله ای را توضیح می دهیم.

دانلود فیلم آموزشی توزیع دوجمله ای چیست؟

دانلود فیلم آموزشی توزیع فوق هندسی چیست؟


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir