آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی توزیع دو جمله ای منفی و توزیع هندسی .
.
 

دانلود فیلم آموزشی توزیع دو جمله ای منفی و توزیع هندسی


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی  توزیع دو جمله ای منفی ، توزیع زمان انتظار، توزیع پاسگال و توزیع هندسی
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی  توزیع دو جمله ای منفی ، توزیع زمان انتظار، توزیع پاسگال و توزیع هندسی
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی  توزیع دو جمله ای منفی ، توزیع زمان انتظار، توزیع پاسگال و توزیع هندسی
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی  توزیع دو جمله ای منفی ، توزیع زمان انتظار، توزیع پاسگال و توزیع هندسی
در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .
تفاوت توزیع دوجمله ای منفی و توزیع دوجمله ای
ساختار تابع احتمال توزیع دوجمله ای منفی
میانگین و واریانس توزیع دو جمله ای منفی
تابع احتمال توزیع هندسی
میانگین و واریانس توزیع هندسی
حل چند مثال

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir