آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی حل یک مثال از توزیع دو جمله ای منفی
.
 

فیلم آموزشی حل یک مثال از توزیع دو جمله ای منفی

در این فیلم با حل یک مثال توزیع دو جمله ای منفی را توضیح می دهیم.

دانلود فیلم آموزشی توزیع دو جمله ای منفی و هندسی


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir