آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی تفاوت توزیع دوجمله ای منفی و توزیع دوجمله ای
.
 

فیلم آموزشی تفاوت توزیع دوجمله ای منفی و توزیع دوجمله ای

در این فیلم تفاوت توزیع دوجمله ای منفی و توزیع دوجمله ای را توضیح می دهیم.

دانلود فیلم آموزشی توزیع دو جمله ای منفی و هندسی

دانلود فیلم آموزشی توزیع دوجمله ای چیست؟


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir