آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی مثالی برای توزیع نمایی
.
 

فیلم آموزشی مثالی برای توزیع نمایی

در این فیلم با حل یک مثال توزیع نمایی را توضیح می دهیم.

دانلود فیلم آموزشی توزیع نمایی چیست؟


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir