آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی توزیع پواسون چیست؟ .
.
 

دانلود فیلم آموزشی توزیع پواسون چیست؟


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی    توزیع پواسون  چیست؟
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی    توزیع پواسون  چیست؟
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی    توزیع پواسون  چیست؟
در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .
توزیع پواسون چیست
میانگین و واریانس توزیع پواسون
حل چند مثال
نحوه استفاده از جدول توزیع پواسون
تصحیح پیوستگی چیست
تقریب توزیع پواسون به وسیله ی توزیع نرمال

فیلم آموزشی توزیع پواسون چیست
در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . توزیع پواسون ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir