آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی توزیع یکنواخت گسسته و توزیع یکنواخت پیوسته .
.
 

دانلود فیلم آموزشی توزیع یکنواخت گسسته و توزیع یکنواخت پیوسته


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی     توزیع یکنواخت گسسته و توزیع یکنواخت پیوسته
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی     توزیع یکنواخت گسسته و توزیع یکنواخت پیوسته
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی     توزیع یکنواخت گسسته و توزیع یکنواخت پیوسته
در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .
توزیع یکنواخت گسسته چیست
محاسبه میانگین توزیع یکنواخت گسسته
محاسبه واریانس توزیع یکنواخت گسسته
حل چند مثال منتخب
توزیع یکنواخت پیوسته چیست
محاسبه میانگین توزیع یکنواخت پیوسته
محاسبه واریانس توزیع یکنواخت پیوسته
حل چند مثال منتخب

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir