آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS .
.
 

دانلود فیلم آموزشی آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی  آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی  آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی  آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS
در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .
نوار ابزار SPSS چیست؟
چگونه می توانیم نوار ابزار SPSS را به دلخواه خود مرتب کنیم.
نوار وضعیت SPSS چیست؟
صفحه ویرایشگر داده ها دارای چه قسمت هایی است
متغیر های خود را چگونه تعریف کنیم
جامعه آماری چیست؟
واحد آماری چیست؟ عنصر یا عضو جامعه چیست؟
متغیر تصادفی چیست؟
انواع داده ها در SPSS چیست؟
چگونه می توانیم برای متغیر های خود برچسب تعریف کنیم.
چگونه می توانیم برای کد ها و فاکتورهای خود برچسب تغریف کنیم.
برای نمایش متغیرها و برچسب آنها در خروجی چه کنیم
چگونه می توانیم برچسب مقادیر متغیرهای خود را در خروجی مشاهده کنیم.
اطلاعات نامعلوم یا مقادیر گمشده چیست
چگونه می توانیم اطلاعات نامعلوم را در نرم افزار SPSS تعریف کنیم.
مقیاس های اندازه گیری چیست؟
مقیاس اسمی چیست؟
مقیاس رتبه ای چیست
مقیاس فاصله ای چیست؟
مقیاس نسبتی چیست؟
نمایش اطلاعات هر فایل در نرم افزار SPSS

مبلغ قابل پرداخت 4,800 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir