آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی اطلاعات نامعلوم یا مقادیر گمشده چیست؟
.
 

فیلم آموزشی اطلاعات نامعلوم یا مقادیر گمشده چیست؟ missing value

در این فیلم آموزشی به بررسی داده های گمشده می پردازیم و نحوه برخورد با آنها را هنگام تجزیه تحلیل آماری توضیح می دهیم.

فیلم آموزشی آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir