آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی مقیاس های اندازه گیری اسمی رتبه ای فاصله ای رتبه ای
.
 

فیلم آموزشی مقیاس های اندازه گیری اسمی رتبه ای فاصله ای رتبه ای

در این فیلم آموزشی مقیاس های اندازه گیری مشاهدات یعنی مقیاس اسمی، رتبه ای، فاصله ای و نسبتی را بررسی می کنیم.

دانلود فیلم آموزشی آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir