آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی واحد آماری چیست؟ متغیر تصادفی چیست؟
.
 

فیلم آموزشی واحد آماری چیست؟ متغیر تصادفی چیست؟

در این فیلم آموزشی مفاهیم واحد آماری، متغیر تصادفی، عنصر یا عضو جامعه و جامعه آماری را توضیح می دهیم.

دانلود فیلم آموزشی آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir