آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی رسم نمودار جعبه ای چند جامعه یا گروه در یک نمودار
.
 

فیلم آموزشی رسم نمودار جعبه ای چند جامعه یا گروه در یک نمودار در نرم افزار spss

در این فیلم آموزشی روش رسم نمودار جعبه ای چند جامعه یا گروه را در یک نمودار توضیح می دهیم.


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و احتمال و نرم افزارهای آماری
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir