آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی نرمال کردن مشاهدات روش کاکس باکس در نرم افزار مینی تب minitab .
.
 

دانلود فیلم آموزشی نرمال کردن مشاهدات با استفاده از روش کاکس باکس در نرم افزار مینی تب minitab


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی  نرمال کردن مشاهدات با استفاده از روش کاکس باکس در نرم افزار  مینی تب minitab
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی  نرمال کردن مشاهدات با استفاده از روش کاکس باکس در نرم افزار  مینی تب minitab
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی  نرمال کردن مشاهدات با استفاده از روش کاکس باکس در نرم افزار  مینی تب minitab
در این فیلم آموزشی نحوه ی نرمال کردن مشاهدات با استفاده از روش کاکس باکس در نرم افزار مینی تب minitab توضیح داده می شود .
در این فیلم آموزشی موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
نحوه وارد کردن داده ها
انواع داده ها
آزمون نرمال بودن
نحوه انجام تبدیل کاکس باکس در نرم افزار مینی تب به همراه حل مثال

مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir