آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی بررسی نموداری داده ها نمودار حاشیه ای میانگین .
.
 

فیلم آموزشی بررسی نموداری داده ها نمودار حاشیه ای میانگین

در این فیلم آموزشی با رسم نموار حاشیه ای میانگین اثر عوامل مختلف را بررسی می کنیم.

فیلم آموزشی تحلیل واریانس طرح بلوکی کامل تصادفی شده


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir