آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی تحلیل واریانس طرح بلوکی کامل تصادفی شده .
.
 

دانلود فیلم آموزشی تحلیل واریانس طرح بلوکی کامل تصادفی شده در نرم افزار spss


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی آزمون برابری میانگین چند جامعه مستقل  تحلیل واریانس  طرح بلوکی کامل تصادفی شده  در نرم افزار SPSS
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی آزمون برابری میانگین چند جامعه مستقل  تحلیل واریانس  طرح بلوکی کامل تصادفی شده  در نرم افزار SPSS
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی آزمون برابری میانگین چند جامعه مستقل  تحلیل واریانس  طرح بلوکی کامل تصادفی شده  در نرم افزار SPSS
در این فیلم آموزشی نحوه ی آزمون تحلیل واریانس طرح بلوکی کامل تصادفی شده در نرم افزار spss توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.
در این فیلم آموزشی موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
طراحی آزمایش
نحوه ورود کردن داده ها ی تحلیل واریانس طرح بلوکی کامل تصادفی شده
آیا جدا کردن اثر بلوک ها بر روی نتایج تاثیر دارد؟
روش محاسبه r squared آر 2 در تحلیل واریانس
روش محاسبه adjusted r squared آر 2 اصلاح شده در تحلیل واریانس
رسم نمودارهای ستونی
رسم نمودار پراکنش
رسم نمودار جعبه ای
رسم نمودار ستونی خطا
رسم نمودار حاشیه ای میانگین
مقایسه های چندگانه
روش بن فرونی
به همراه توضیح و تحلیل کامل خروجی ها

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir