آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی حل یک مثال از توزیع پواسون
.
 

فیلم آموزشی حل یک مثال از توزیع پواسون

در این فیلم با ارائه یک مثال توزیع پواسون را توضیح می دهیم.

  فیلم پاسخ  سوالات آمار   و احتمال    آموزشهای تصویری آمار و کاربرد آمار در مدیریت اقتصاد و حسابداری : فیلم آموزشی      حل یک مثال از  توزیع پواسون


دانلود فیلم آموزشی توزیع پواسون چیست؟


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir