آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی تصحیح پیوستگی چیست؟
.
 

فیلم آموزشی تصحیح پیوستگی چیست؟

در این فیلم در مورد چگونگی به کار بردن تصحیح پیوستگی بحث می کنیم.

دانلود فیلم آموزشی توزیع دوجمله ای چیست؟

دانلود فیلم آموزشی توزیع پواسون چیست؟


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir