آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی حل یک مثال از توزیع دو جمله ای
.
 

فیلم آموزشی حل یک مثال از توزیع دو جمله ای

در این فیلم با ارائه یک مثال توزیع دو جمله ای را توضیح می دهیم.

دانلود فیلم آموزشی توزیع دوجمله ای چیست؟


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir