آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی توزیع دو جمله ای چیست؟
.
 

فیلم آموزشی توزیع دو جمله ای چیست؟

در این فیلم با ارائه یک مثال ساختار کلی توزیع دو جمله ای را توضیح می دهیم.

دانلود فیلم آموزشی توزیع دوجمله ای چیست؟


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir