آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی توزیع دوجمله ای چیست؟ .
.
 

دانلود فیلم آموزشی توزیع دوجمله ای چیست؟


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی   توزیع دوجمله ای چیست؟
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی   توزیع دوجمله ای چیست؟
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی   توزیع دوجمله ای چیست؟
در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .
آزمایش برنولی چیست
توزیع دوجمله ای چیست
میانگین و واریانس توزیع دو جمله ای
حل چند مثال
احتمال موفقیت و نمودار توزیع دو جمله ای
محتمل ترین پیشامد در توزیع دو جمله ای؛ در توزیع دو جمله ای بیشترین احتمال در چه نقطه ای رخ می دهد
نحوه استفاده از جدول توزیع دو جمله ای
تصحیح پیوستگی چیست
تقریب توزیع دو جمله ای به وسیله ی توزیع نرمال
تقریب توزیع دو جمله ای به وسیله ی توزیع پواسن

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir