پرتال ایران پرتال استان اصفهان پرتال شهرستان اصفهان
 
اصفهان یکی از شهرهای بزرگ و تاریخی ایران است که دارای شهرت جهانی است ...
لطفعلی آذر بیگدلی (1134- 1195 ق)، شاعر و نویسنده در اصفهان متولد شد. آذر مدتی در خدمت عادل شاه افشار سمت مستوفی و نویسنده داشت. در بیست سالگی شعر گفتن را آغاز كرد. ...