آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تحلیل واریانس .
.
 

آزمون توکی مانند آزمون نیومن کولز است و به خاطر اینکه مانند آزمون کمترین تفاوت معنی دار تمام اختلاف ها بدون توجه به مقدار میانگین های مورد مقایسه با یک مقدار ثابت مقایسه می شوند از سرعت عمل بیشتری برخوردار است.
مقدار بحرانی برای مقایسه ی اختلاف میانگین ها از رابطه

آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون توکی Tukey
به دست می آید که در آن a تعداد تیمارها و f درجه آزادی خطاست.
در آزمون توکی اختلاف میانگینها در صورتی معنی دار است که مقدار قدر مطلق اختلاف میانگین های نمونه ای از آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون توکی Tukey    تجاوز کند.
آزمون توکی برای تمام مقایسه های دو به دو، دارای میزان خطای نوع اول  آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون توکی Tukey   است و توان آن نسبت به آزمون های نیومن کولز و دانکن کمتر است.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir