آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تحلیل واریانس .
.
 

چون آزمون نیومن کولز منحصر به مقایسه ی جفت میانگین هاست و اغلب نیاز به بررسی مقابله هایی است که شامل ترکیب های مختلف تیمارند، لذا بیشتر آزمایشگران ترجیح می دهند از آزمونی که به وسیله شفه ارایه شده است استفاده کنند در آزمون شفه فرض صفر بودن مقابله ها آزمون می شود، اما این مقابله ها لزوما متعامد نیستند. در واقع می توان هر مقابله ای را از نظر معنی دار بودن آن آزمون کرد. چون مقایسه ی جفت میانگین ها حالتی است خاص، لذا آزمون شفه کلیتر از آزمون نیومن - کولز است. ولی به دلیل آنکه لازم است آزمون شفه برای مجموعه های بزرگتری از مقابلهای ممکن معتبر باشد، لذا در مقایسه با بعضی آزمونهای دیگر برای معنی دار بودن، به تفاوتهای مشاهده شده ی بزرگتری نیاز دارد.
برای استفاده از آزمون شفه، باید بعد از جمع آوری داده ها مراحل زیر را انجام داد.
1) در نظر گرفتن تمام مقابله های مورد توجه و محاسبه ی مقدار عددی آنها
2) تعیین معنی دار بودن آماره ی F حاصل از جدول تحلیل واریانس
3) محاسبه ی مجموع مربعات هر مقابله، مثلا مقابله

 آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون شفه schaffe
بر اساس دستور
 آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون شفه schaffe
و محاسبه ی آماره آزمون، F0 از
 آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون شفه schaffe
4) مقایسه ی F0 با  آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون شفه schaffe  و رد فرض صفر وقتی  آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون شفه schaffe

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir