آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تحلیل واریانس .
.
 

فرض کنید در تحلیل واریانس مدل اثرهای تثبیت شده فرض صفر رد شود. پس میانگین های تیماری متفاوت اند. اما اینکه دقیقا کدام میانگین ها با هم متفاوت اند مشخص نیست. در چنین وضعیتی بررسیهای بیشتر گروه های مختلف تیماری می تواند مفید باشد.
روشهای مختلفی برای مقایسه میانگین های تیماری وجود دارد که در زیر به مطالعه آنها می پردازیم.

مقایسه جفت میانگین های تیماری

فرض کنید بخواهیم تمام جفت میانگین های تیماری را با هم مقایسه کنیم یعنی فرضی را که می خواهیم آزمون کنیم
 آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : مقایسه تکی میانگین های تیماری
باشد.
در اینجا چندین روش انجام چنین مقایسه هایی را ارائه می کنیم: برای مقایسه های تکی تیمارها شیوه های متفاوتی وجود دارند که به بعضی از آنها اشاره کردیم. سوالی که با توجه به تنوع روشهای مختلف پیش می آید این است که
برای مقایسه ی تکی میانگین ها از چه روشی استفاده کنیم؟
متاسفانه جواب روشنی برای این پرسش وجود ندارد.
روش کمترین تفاوت معنی دار تنها در صورتی که بعد از آزمون F در تحلیل واریانس اعمال شود روشی بسیار موثر برای کشف تفاوت های واقعی میانگین هاست.
آزمون چند دامنه ای دانکن نیز برای کشف تفاوت های واقعی موثر است.
این دو آزمون در بسیاری از بسته های نرم افزاری کامپیوتری تحلیل واریانس وجود دارند.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir