آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تحلیل واریانس .
.
 

با توجه به اثر تیمارها دو وضعیت متفاوت به وجود می آید.

مدل اثرهای تثبیت شده

اگر a تیمار مشخصا به وسیله آزمایشگر انتخاب شود و آزمایشگر بخواهد فرضهایی را در مورد میانگین های تیمارها آزمون کند مدل را مدل اثرهای تثبیت شده می گوییم.
در این حالت نتیجه گیریها تنها در مورد آن سطوح عوامل که در تحلیل وجود دارند صادق است و نمی توان نتایج را به تیمارهای مشابهی که در تحلیل در نظر نگرفته ایم تعمیم داد
در این حالت همچنین ممکن است بخواهیم پارامترهای مدل را برآورد کنیم.

مدل اثرهای تصادفی

از طرف دیگر ممکن است a تیمار نمونه ای تصادفی از جامعه بزرگتر تیمارها باشند و بخواهیم نتایج را که مبتنی بر نمونه ای از تیمارها هستند به تمام تیمارهای جامعه تعمیم دهیم، خواه آنها را در تحلیل در نظر گرفته باشیم و خواه در نظر نگرفته باشیم.
در این حالت اثر تیمارها متغیرهای تصادفی هستند و اطلاع درباره ی موارد خاص بررسی شده بی ارزش است. در عوض فرض تغیر پذیری اثر تیمارها را آزمون می کنیم و سعی می کنیم این تغیر پذیری را برآورد کنیم.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir