آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تحلیل واریانس .
.
 

آزمون نیومن کولز بسیار شبیه آزمون چند دامنه ای دانکن Duncan است با این تفاوت که مقادیر بحرانی برای مقایسه ی اختلاف میانگین ها به عوض آنکه از جدول دامنه های معنی دار دانکن استخراج شوند، از جدول نقاط  آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون نیومن کولز Newman keuls  درصد بالای دامنه ی استودنت شده استخراج می شوند. بعد از آن مانند آزمون چند دامنه ای دانکن اختلاف جفت میانگین ها با کمترین دامنه های معنی دار،

 آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون نیومن کولز Newman keuls
مقایسه می شوند، که در آن  آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون نیومن کولز Newman keuls  نقاط  آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون نیومن کولز Newman keuls  درصد بالای دامنه ی استودنت شده برای مقایسه ی گروه های میانگین هایی به حجم P و با f درجه آزادی برای خطاست.
از مقایسه ی جدول های دامنه های معنی دار دانکن و نقاط درصد بالای دامنه ی استودنت شده معلوم می شود که به ازاء  آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون نیومن کولز Newman keuls  در نتیجه آزمون نیومن - کولز نسبت به آزمون چند دامنه ای دانکن محافظه کارتراست. یعنی معمولا میزان خطای نوع اول آن کمتر است و آشکار کردن تفاوت معنی دار در جفت میانگین ها با استفاده از آزمون نیومن - کولز مشکلتر است.
برای آنکه با استفاده از آزمون نیومن کولز تفاوت جفت میانگینی معنی دار اعلام شود، باید اختلاف مشاهده شده در میانگینهای تیماری زیاد باشد.
اگر تفاوت جفت میانگینی در آزمون نیومن کولز معنی دار اعلام شود، در آزمون چند دامنه ای دانکن نیز چنین است. اما عکس آن همیشه درست نیست.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir