آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تحلیل واریانس .
.
 

برای انجام تحلیل واریانس ( آنالیز واریانس) به فرض های زیر نیاز است:

  • از هر جامعه نمونه های تصادفی مستقل گرفته شده باشد
  • جامعه ها نرمال باشند
  • واریانس های جامعه برابر باشند

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir