آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تحلیل واریانس .
.
 

آزمون دانت بسیار شبیه آزمون کمترین تفاوت معنی دار LSD و در واقع اصلاح شده آزمون معمولی t است. در این آزمون سطح معنی دار بودن توام برای a-1 مقایسه ( a تعداد تیمارهاست) هر یک از تیمارها با تیمار شاهد، برابر آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون دانت dunnett    است و بنابراین دقت آن بیشتر از آزمون کمترین تفاوت معنی دار LSD است.
توجه: اگر در آزمون دانت تفاوتی معنی دار باشد، در آزمون LSD نیز آن تفاوت معنی دار است اما عکس آن صحیح نیست.
در آزمون دانت آزمایشگر می خواهد تمام تیمارها را با یک تیمار شاهد مقایسه کند و اگر تفاوتی مشاهده کند آن را در آزمون دیگری به طور دقیقتر بررسی کند.
شیوه انجام آزمون مانند روش آزمون کمترین تفاوت معنی دار LSD است با این تفاوت که به جای مقدار t از جدول توزیع t استودنت، مقدار آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون دانت dunnett    [ مقدار بحرانی برای آزمون دانت] قرار می گیرد. که در آن f=N-a درجه آزادی است.
بنابراین آماره آزمون به صورت

آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون دانت dunnett
است و فرض صفر آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون دانت dunnett    را در صورتی رد می کنیم که
آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون دانت dunnett    .
[ همان طور که قبلا گفته شد در این آزمون آزمایشگر می خواهد تمام تیمارها را با یک تیمار شاهد مقایسه کند].

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir