آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تحلیل واریانس .
.
 

آزمون چند دامنه ای دانکن یکی از متداولترین آزمونها برای مقایسه ی تمام جفت میانگین هاست و بر خلاف آزمون کمترین تفاوت معنی دار LSD و آزمون دانت dunnett که تنها پس از معنی دار بودن F قابل استفاده اند، آزمون دانکن را همیشه حتی وقتی F معنی دار نیست می توان به کار برد. در حالتی که میانگین های تیماری به هم نزدیک اند و در طرفین میانگین کل طوری قرار دارند که اختلاف های آنها نسبت به میانگین کل کم است، ممکن است این اختلاف ها یکدیگر را خنثی کرده و F معنی دار نشود، اما در واقع بین کوچکترین و بزرگترین میانگین ها اختلاف معنی داری وجود داشته باشد.
در آزمون دانکن تیمارها دو به دو با هم مقایسه می شوند و نیازی به وجود شاهد نیست. برای انجام این آزمون به صورت زیر عمل می کنیم:

 • میانگین تیمارها را به ترتیب صعودی مرتب می کنیم و خطای معیار میانگین ها را از رابطه ی
   آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون چند دامنه ای دانکن Duncan
  حساب می کنیم، که در آن nh میانگین همساز تعداد تکرار ها، ni است و برابر است با
   آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون چند دامنه ای دانکن Duncan
  توجه کنید که در طرح متعادل (وقتی تعداد تکرارها مساویند) nh=n.
 • از جدول دامنه های معنی دار دانکن برای P=2, 3, ..., a مقادیر  آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون چند دامنه ای دانکن Duncan را به دست می آوریم، که در آن آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون چند دامنه ای دانکن Duncan سطح معنی دار بودن و f تعداد درجات آزادی خطاست.
 • با محاسبه
   آموزش تحلیل واریانس آنالیز واریانس : آزمون چند دامنه ای دانکن Duncan
  مجموعه ای شامل a-1 مقدار تحت عنوان کمترین دامنه های معنی دار به دست می آوریم.
 • اختلاف میانگینهای تیماری را تک تک با شروع از بزرگترین نسبت به کوچکترین آنها که با Ra مقایسه می شود آزمون می کنیم. فرض کنید ردیف میانگینها را به ترتیب نزولی 1, 2, ..., a قرار دهیم. پس ابتدا اختلاف میانگین مرتبه ی اول از میانگین مرتبه a را با Ra مقایسه می کنیم. اگر این اختلاف بیشتر از Ra بود نتیجه می گیریم که جفت میانگینهای اول و آخر به صورتی معنی دار متفاوت اند. در غیر این صورت، یعنی وقتی اختلاف بین میانگین های مرتبه اول و آخر از Ra کمتر است، می گوییم بزرگترین و کوچکترین میانگین ها تفاوتی با هم ندارند. در چنین حالتی اختلاف هیچ جفت میانگینی را معنی دار نمی دانیم.
  پس از آن اختلاف میانگین مرتبه اول از میانگین مرتبه ی a-1 را با Ra-1 مقایسه می کنیم. اختلاف میانگین مرتبه اول از میانگین مرتبه a-2 با Ra-2 و بالاخره اختلاف میانگین مرتبه اول از میانگین مرتبه ی دوم را با R2 مقایسه می کنیم.
  اختلاف میانگین مرتبه دوم از میانگین مرتبه ی a ام با Ra-2+1=Ra-1 و به طور کلی اختلاف میانگین مرتبه j ام از میانگین مرتبه ی k ام را با Rk-j+1 مقایسه می کنیم.
  توجه: همانطور که گفتیم اگر این اختلاف از کمترین دامنه ی معنی دار متناظر بیشتر بود آن را معنی دار می گوییم. در غیر این صورت اختلاف این دو و اختلاف تمام میانگین هایی را که بین این دو قرار دارند معنی دار نمی دانیم.
 • روش مقایسه چند دامنه ای دانکن (duncan) در spss
 • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir