آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری تحلیل واریانس چیست؟
.
 
در بخش آزمون فرضیه برای اختلاف بین میانگین دو جامعه و آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی) دیدیم که چگونه می توان میانگین دو جامعه را با هم کرد. اما اگر بخواهیم میانگین بیش از دو جامعه را با هم مقایسه کنیم از چه روشی باید استفاده نمود.
برای مثال هنگامی که چهار روش آموزش زبان را مقایسه می کنیم می خواهیم متوسط نمرات امتحان را در چهار گروه مختلف با هم مقایسه کنیم.
یا اگر شش درمان را برای کاهش سطح کلسترول خون امتحان می کنیم ممکن است بخواهیم متوسط نهایی سطح کلسترول را در تمام شش درمان با هم مقایسه کنیم.
در این بخش چگونگی آزمون فرضیه برابری میانگین چند جامعه مستقل را بررسی می کنیم. روشی که استفاده خواهیم کرد تحلیل واریانس (analysis variance) [آنالیز واریانس] نام دارد که به اختصار ANOVA می گوییم.

فرضیه صفر در تحلیل واریانس:

در تحلیل واریانس مایلیم بدانیم که آیا میانگین های چند جامعه (چند گروه) با هم برابر هستند یا اینکه اختلاف معنی داری بین آنها وجود دارد.
فرضیه صفر می گوید که میانگین جامعه ها ( میانگین ها در تمام سطوح ) با هم برابر است و فرضیه مخالف می گوید بین میانگین ها تفاوتی وجود دارد.
 آموزش تجزیه و تحلیل آماری داده ها آموزش تحلیل واریانس چیست؟ آنالیز واریانس چیست؟

توجه: فرضیه مقابل نمی گوید کدام گروه ( جامعه ) با بقیه فرق می کند بلکه صرفا می گوید که میانگین های گروه ها یکسان نیست و حداقل یکی از گروه ها ( جوامع) با بقیه فرق می کند.