آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تجزیه و تحلیل سریهای زمانی .
.
 

همانگونه که در قسمت تشخیص الگوی مدل سری زمانی بیان شد
اگر سری ما دارای الگوی میانگین متحرک از مرتبه 1 باشد تابع خود همبستگی برای تاخیرهای بیشتر از 1 صفر است ولی تابع خود همبستگی جزیی به صورت نزولی به صفر میل می کند.

   آموزش تجزیه و تحلیل سریهای زمانی : تشخیص الگوی مدل  سری زمانی بررسی ساختار مدل میانگین متحرک مرتبه اول ma1
همان طور که مشاهده می شود تابع خود همبستگی برای تاخیر 1 بزرگ و برای تاخیرهای بزرگتر از 1 تقریبا صفر است.
   آموزش تجزیه و تحلیل سریهای زمانی : تشخیص الگوی مدل  سری زمانی بررسی ساختار مدل میانگین متحرک مرتبه اول ma1
تابع خود همبستگی جزیی به صورت نزولی به صفر میل می کند
اگر بخواهیم نمودار همبستگی را برای مشاهدات و تاخیر مرتبه اول آنها رسم کنیم شکل زیر به دست می آید
   آموزش تجزیه و تحلیل سریهای زمانی : تشخیص الگوی مدل  سری زمانی بررسی ساختار مدل میانگین متحرک مرتبه اول ma1
همان گونه که مشاهده می شود همبستگی بین مشاهدات و تاخیر مرتبه اول آنها وجود دارد
اگر نمودار همبستگی مشاهدات و تاخیر مرتبه دوم آنها را رسم کنیم شکل زیر به دست می آید
   آموزش تجزیه و تحلیل سریهای زمانی : تشخیص الگوی مدل  سری زمانی بررسی ساختار مدل میانگین متحرک مرتبه اول ma1
همان گونه که مشاهده می شود همبستگی بین مشاهدات و تاخیر مرتبه دوم آنها وجود ندارد
دریافت فایل pdf

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir