آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تجزیه و تحلیل سریهای زمانی .
.
 
یکی از سودمندترین آزمون ها در زمینه مانایی ( سکون) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (augmented Dicky Fuller) است. فرض کنید سری y_t بر اساس ساده ترین شکل خود، یک مدل خود رگرسیونی از درجه اول است؛ یعنی

چنانچه شرط مانایی (سکون)، آزمون ریشه واحد باشد، سری ماناست.
در این آزمون فرض صفر دلیل بر نامانایی است و حالت مطلوب زمانی اتفاق می افتد که فرض صفر رد شود یعنی فرض صفر آزمون دیکی فولر، آزمون ریشه واحد
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir