آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تجزیه و تحلیل سریهای زمانی .
.
 

در این آزمون که به آزمون دوربین واتسون رگرسیون هم انباشتگی معروف است، مدل اصلی را تخمین می زنیم و سپس آماره ی DW را با مقادیر بحرانی جدول زیر مقایسه می کنیم. [ اکنون فرضیه صفر به جای d=2 ( در آزمون خود همبستگی) d=0 است].

مقدار بحرانی	    سطح خطا
	0.511		1%
	0.386		5%
	0.322		10%

در این آزمون فرضیه ها به صورت زیر است:

H0:عدم هم انباشتگی

H1: هم انباشتگی

بنابراین اگر آماره ی دوربین واتسون (DW) از مقادیر بحرانی کمتر باشد فرضیه هم انباشتگی را رد می کنیم.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir