آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تجزیه و تحلیل سریهای زمانی .
.
 

انگل و گرانجر (1987) بیان کردند که اگر آزمون دیکی فولر را روی پسماندهای ( باقیمانده های ) مدل انجام دادیم و سری زمانی پسماندها مانا شد، این تائیدی بر هم انباشتگی است. اما در استفاده از این روش باید جنبه احتیاط را رعایت کرد. زیرا مقادیر بحرانی کاملا مناسب نیستند و باید از مقادیر بحرانی که انگل و گرانجر تهیه کرده اند استفاده نمود. البته این مقادیر بحرانی در نرم افزار eviews و بسیاری از نرم افزار های دیگر به همراه خروجی ارائه می شوند.

در این حالت، مانایی و نامانایی از طریق آزمون ریشه ی واحد دیکی فولر بررسی می شوند که فرضیه ها به صورت زیرند:

H0:عدم هم انباشتگی

H1: هم انباشتگی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir