آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار stata آزمودن فرضیه ها در نرم افزار stata .
.
 

برای استفاده از آزمون ویلکاکسون (wilcoxon test) نیاز است که اختلاف نمونه ها از یک توزیع قرینه باشد. این فرض کمتر از فرض نرمال بودن سختگیرانه است زیرا علاوه بر توزیع نرمال توزیع های دیگری نیز هستند که قرینه می باشند.
برای آشنایی بهتر با روند انجام آزمون ویلکاکسون برای مقایسه های زوجی در نرم افزار stata داده های زیر را در نظر می گیریم.
در یک آزمایش نقش احتمالی بتا آندورفین ها را در از پا افتادن دونده ها مورد بررسی قرار داده اند و غلظت پلاسمایی بتا آندورفین ها را در 11 دونده، قبل و بعد از انجام یک نیم ماراتون اندازه گیری کردند سوال مورد نظر این است که آیا سطح بتا آندورفین با دویدن تغیر می کند یا خیر. فرض بر این است که دلیل ادامه دادن دونده ها به دویدن علی رغم خستگی این است که سطح بتا آندورفین افزایش می یابد و احساس خوبی در دونده ها ایجاد می کند.

 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای مقایسه های زوجی در stata

ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار stata کنیم داده ها را به صورت زیر وارد نرم افزار می کنیم.
برای این امر دو ستون در نظر می گیریم و نام متغیرهای before و after را برای آن تعریف می کنیم.
برای وارد کردن داده ها حتما before و after های متناظر باید در یک ردیف قرار بگیرند یعنی به ازای هر before, after آن باید در همان سطر وارد شود. بنابراین داده ها را به صورت زیر وارد نرم افزار stata می کنیم.
حال نیاز است متغیر تفاضل دو جفت (جامعه) را به دست آوریم و آزمون را برای مقدار صفر انجام دهیم. برای محاسبه متغیر جدید همانگونه که در قسمت محاسبه متغیرها در stata توضیح داده شد تفاضل متغیر ها را محاسبه می کنیم.
 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای مقایسه های زوجی در stata

نتایج به صورت زیر در صفحه داده ها قرار می گیرد.
  آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای مقایسه های زوجی در stata

برای به دست آوردن آزمون ویلکاکسون برای مقایسه های زوجی از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
statistics 
summaries, tables, and tests
Nonparametric test of hypotheses
Wilcoxon matched-pairs signed-rank test

 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای مقایسه های زوجی در stata

یا
statistics 
Nonparametric analysis
test of hypotheses
Wilcoxon matched-pairs signed-rank test

 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای مقایسه های زوجی در stata

در کادر گفتگوی signrank - Wilcoxon matched-pairs signed-rank test در قسمت variable متغیر differ و در قسمت expression مقدار 0 را می نویسیم و بر گزینه ok کلیک می کنیم.
 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای مقایسه های زوجی در stata

نتایج زیر به دست می آید.
 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای مقایسه های زوجی در stata

با توجه به احتمال معنی داری 0.0033 فرض صفر را رد می کنیم بنابراین سطح بتا آندورفین با دویدن تغیر می کند .

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir