آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار stata آزمودن فرضیه ها در نرم افزار stata .
.
 

برای استفاده از آزمون ویلکاکسون (wilcoxon test) نیاز است که نمونه ها از یک توزیع قرینه باشد. این فرض کمتر از فرض نرمال بودن سختگیرانه است زیرا علاوه بر توزیع نرمال توزیع های دیگری نیز هستند که قرینه می باشند.
برای آشنایی بهتر با روند انجام آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار stata داده های زیر را در نظر می گیریم.

  آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای یک جامعه در stata
فرض بر این است که شاخص مرکزی جامعه برابر 322 است. آیا این فرضیه درست است؟

ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار stata کنیم داده ها را به صورت زیر وارد نرم افزار می کنیم.
 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای یک جامعه در stata

برای به دست آوردن آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
statistics 
summaries, tables, and tests
Nonparametric test of hypotheses
Wilcoxon matched-pairs signed-rank test

 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای یک جامعه در stata

یا
statistics 
Nonparametric analysis
test of hypotheses
Wilcoxon matched-pairs signed-rank test

 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای یک جامعه در stata

در کادر گفتگوی signrank - Wilcoxon matched-pairs signed-rank test در قسمت variable متغیر brake و در قسمت expression مقدار 322 را می نویسیم و بر گزینه ok کلیک می کنیم.
 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای یک جامعه در stata

نتایج زیر به دست می آید.
 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای یک جامعه در stata

با توجه به احتمال معنی داری 0.0016 فرض صفر را رد می کنیم بنابراین شاخص مرکزی جامعه ( میانگین یا میانه) برابر 322 نیست.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir